BG | EN   Facebook
sistemi_za_upravlenie

Системи за управление на енергия

Стандарт за системи за управление на енергията

Енергийната ефективност в промишлеността се постига най-вече чрез промяна на начина, по който енергията се управлява, а не чрез въвеждане на нови технологии. ФОТОН ЕНЕРДЖИ ЕООД може да помогне на вашата фирма да поддържа система за управление на енергията чрез интегриране на енергийната ефективност в съществуващите промишлени или търговски системи за управление. Това улеснява непрекъснатото повишаване на ефективността.

Нашите експерти са добре запознати със стандарт ISO 50001 за системи за управление на енергията и са готови да ви помогнат при сертифицирането по стандарта на системата за енергийно управление, така че вашата организация да може да направи значителни подобрения на енергийната ефективност.

Основни предимства

С ФОТОН ЕНЕРДЖИ ЕООД, като ваш партньор за сертифициране по стандарта за системи за управление на енергията, вие:

  • Ще гарантирате, че прилагате правилно контролните механизми за енергийно управление с помощта на нашите експерти.
  • Ще разчитате на нашите услуги по сертификация за енергийно управление на базата на нашето познаване на най-съвременните изисквания за енергийна ефективност.
  • Ще идентифицирате областите, където потреблението на енергия от продуктите, които ние изпитваме, може да бъде намалено в съответствие с нашата мисия да гарантираме, че продуктите имат възможно най-малко въздействие върху човешкото здраве и околната среда.
  • Ще се възползвате от нашата помощ при прилагане на план за енергийно управление, който ще ви помогне за:
  • Разработване на изходна база за ползването на енергия
  • Активно управление на енергийното потребление и енергийните разходи
  • Намаляване на емисиите без отрицателно въздействие върху дейността
  • Непрекъснато подобряване на използването на енергия и на произведената продукция с течение на времето